Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Alhoewel wij via deze site niet actief persoonsgebonden gegevens verzamelen heeft u te allen tijde het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens die u ons bijvoorbeeld via e-mail-correspondentie toezond. 

Natuurgidsen Broekgebieden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.natuurgidsenbroekgebieden.be
p/a Jos Robyns
Jozef De Blockstraat 51
2830 Willebroek
+32 3 886 83 53
Jos Robyns is de functionaris Gegevensbescherming van Natuurgidsen Broekgebieden en is te bereiken via natuurgidsenbroekgebieden@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurgidsen Broekgebieden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via natuurgidsenbroekgebieden@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natuurgidsen Broekgebieden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief of ledenblad
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurgidsen Broekgebieden neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Natuurgidsen Broekgebieden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
 

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken enkel indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van de internetomgeving (webhosting); het verzorgen en verspreiden van tijdschriften,nieuwsbrieven en uitnodigingen.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 
Cookies of vergelijkbare technieken

Zie hiertoe de pagina Cookiebeleid op deze website.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurgidsen Broekgebieden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar natuurgidsenbroekgebieden@gmail.com.

Natuurgidsen Broekgebieden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) . Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurgidsen Broekgebieden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 

natuurgidsenbroekgebieden@gmail.com
+32 3 886 83 53
Jos Robyns is de functionaris Gegevensbescherming van Natuurgidsen Broekgebieden en is te bereiken via natuurgidsenbroekgebieden@gmail.com